Budowa nowego osiedla – co z organizacją ruchu?

Podejmując się realizacji inwestycji mieszkaniowej, deweloper musi spełnić pewne warunki, następnie dopiero powstają projekty organizacji ruchu. Przede wszystkim, w jego obowiązku jest sprawdzenie sytuacji prawnej działki, na której stanie inwestycja, a także uzyskanie wszelkich, niezbędnych zgód, na przykład od konserwatora zabytków lub związanych z ochroną środowiska. Niezbędne jest też zapoznanie się z planem zagospodarowania przestrzennego.

Pewnym ułatwienie miała wprowadzić tak zwana specustawa mieszkaniowa, czyli ustawa wprowadzona w dniu 5 lipca 2018 roku. Okazuje się jednak, że wnoszone przez nią ułatwienia dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowej i jej towarzyszących, nie sprawdza się przy każdej inwestycji.

Wraz z pojawieniem się nowego osiedla, muszą też pojawić się nowe projekty organizacji ruchu. Każdy projekt organizacji ruchu powinien zawierać stronę tytułową (na której znajdzie się imię i nazwisko osoby projektującej, a także jej podpis), opis techniczny (z charakterystyką drogi i ruchu na niej, a także informacji i wszelkich utrudnieniach i zagrożeniach związanych z robotami drogowymi na tym odcinku oraz przewidywany termin czasowej i stałej organizacji ruchu), plan orientacyjny (skala od 1 : 10 000 do 1 : 25 000), plan sytuacyjny w skali 1 : 5 00 lub 1 : 1 000 (podpisany przez projektanta), program sygnalizacji oraz obliczenia przepustowości drogi podpisane przez projektanta.

Aby projekt organizacji ruchu został zatwierdzony, niezbędne będzie dołączenie do niego odpowiednich opinii: organu, który zarządza ruchem na drogach krzyżujących się lub objętych objazdem; zarządów dróg gminnych, powiatowych i krajowych; komendanta wojewódzkiego Policji lub komendanta powiatowego Policji.

Gotowe projekty organizacji ruchu w liczbie dwóch lub trzech egzemplarzy wraz z podaniem składa się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich danego regionu. Organ zarządzający ruchem może wówczas zatwierdzić organizację ruchu w części lub w całości, odesłać projekt z prośbą o poprawki lub całkowicie go odrzucić. Organ zarządzający ruchem określa także termin ostatecznego wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

Możesz również polubić…